Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpoczęto się 1 stycznia 2021 i obejmie pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia.

Terminy zawarcia umów dla jednostek sektora finansów publicznych to kolejno:


umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021
umowa o prowadzenie PPK − do 10 maja 2021
Pracownicze plany kapitałowe PPK . Obowiązki pracodawcy

PPK polegają na tym, że pracownik zapisany do programu ma odprowadzaną co miesiąc cześć ze swojego wynagrodzenia za pracę na rachunek prowadzony przez wybraną instytucję finansową. Drugą część finansuje pracodawca i raz na rok dokłada swoją część również państwo. Ponadto, uczestnik PPK wraz z przystąpieniem do programu otrzymuje 250 zł na start od państwa – jest to tzw. wpłata powitalna.

Ile wynoszą poszczególne wpłaty? Pracownik może wpłacać składkę podstawową lub określić, że chce oszczędzać więcej i zadeklarować składkę dodatkową. Składka podstawowa wynosi 2%, a dodatkowa do 2% czyli maksymalnie pracownik może ze swojego wynagrodzenia brutto odkładać 4%, a minimum 2%.
Składka podstawowa pracodawcy wynosi 1,5%, a dodatkowa do 2,5%, a więc pracodawca minimalnie wpłaca 1,5% z wynagrodzenia brutto pracownika, a maksymalnie 4%.

Natomiast wpłaty państwa wynoszą:
250 zł wpłata powitalna,
240 zł wpłata coroczna.
Co do zasady wypłata oszczędności powinna nastąpić z ukończeniem 60. roku życia, jednak można oszczędzać dłużej i krócej

Kto?
Jak już zostało wspomniane w 2021 r. do PPK przystąpią najmniejsze firmy, które zatrudniają mniej niż 20 pracowników oraz podmioty zatrudniające z sektora publicznego, takie jak szkoły i urzędy.

Zapis do PPK jest automatyczny. Oznacza to, że wszyscy pracownicy od 18. do 54. roku życia wraz z przystąpieniem danej firmy do PPK zostają zapisani do programu, chyba że złożyli deklarację o rezygnacji.

Kto dokładnie może być uczestnikiem PPK? Ustawa o PPK mówi o osobach zatrudnionych i zleceniobiorcach spełniających przesłanki do uczestnictwa w PPK.

Automatyczny zapis na PPK nie dotyczy osób od 55. roku życia. Jeśli np. 55-letni pracownik chce przystąpić do programu, składa w tym celu stosowną deklarację.

Na wstępie pracodawcy zawierają z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK. Mają na to czas do  23 kwietnia 2021 r. (sektor prywatny – podmioty zatrudniające do 19 pracowników). Następnie zawierają oni umowy o prowadzenie PPK, co jest równoznaczne z utworzeniem PPK dla pracowników.

Terminy przystąpienia do PPK (zawarcia umów o prowadzenie PPK) :

10 maja 2021 r. – najmniejsze podmioty zatrudniające (do 19 pracowników)

Terminy te określają maksymalną datę zawarcia umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową. Umowę tę pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Zawarcie tej umowy powoduje zapis pracowników do PPK, a wiec utworzenie imiennych rachunków PPK w wybranej instytucji . Zachęcamy do zapoznania się z następującymi artykułami dotyczącymi trybu przystąpienia do PPK:

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o PPK to podmiot zatrudniający, wybiera instytucję finansową, której powierzy zarządzanie PPKWyboru tego dokonuje w porozumieniu ze stroną społeczną. To oznacza, że wybór instytucji powinien zostać dokonany wspólnie z przedstawicielami osób zatrudnionych. Pracodawca powinien dążyć do uzgodnienia z nimi, której instytucji powierzyć zarządzanie środkami gromadzonymi na rachunkach PPK przez osoby zatrudnione.

Z kolei to, kto przy wyborze instytucji finansowej będzie reprezentował te osoby, zależy od tego, czy w firmie funkcjonują związki zawodowe. Jeżeli u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, to z wspólnie z nią należy dokonać wyboru instytucji. Dotyczy to również międzyzakładowej organizacji związkowej. Jeżeli nie ma związków zawodowych w firmie – wyboru instytucji należy dokonać wspólnie z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym u pracodawcy. Taką reprezentację powinny wyłonić same osoby zatrudnione.

Z wybraną instytucją finansową podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, która stanowi podstawę funkcjonowania PPK w danym podmiocie. W ślad za tą umową z tą samą instytucją zawierana jest umowa o prowadzenie PPK. Tę umowę również zawiera z instytucją pracodawca, który w tym przypadku działa w imieniu i na rzecz pracowników zapisywanych do PPK. Dopiero zawarcie umowy o prowadzenie PPK umożliwia pracownikom oszczędzanie w PPK.

Kary za nieprzystąpienie do PPK
Zgodnie z art. 106 ustawy o PPK kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Natomiast kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego:
nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
– podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł (art. 107 ustawy o PPK).

Nie warto więc narażać się na tego typu konsekwencje, tym bardziej, że mamy obecnie kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19.

Mikroprzędsiębiorca nie musi przystępować do PPK, jeżeli uzyska pisemne rezygnacje od wszystkich swoich pracowników
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przyjmuje, że każdy pracownik, automatycznie, przystępuje do tego programu. Jedynymi wyjątkami są osoby, które w momencie decyzji mają powyżej 70 lat, ponieważ one nie mogą w ogóle przystąpić do PPK.

Natomiast pracownicy między 55, a 70 rokiem życia do programu mogą przystąpić na swój wniosek, nie są zapisywani automatycznie, więc nie trzeba od nich wymagać rezygnacji.

Rezygnacja przez pracownika z PPK musi być złożona pisemnie i zawierać własnoręczny podpis pracownika. Nie oznacza to jednak, że jest ona ważna bezterminowo. Co cztery lata pracownik musi ponownie składać deklarację o nieprzystępowaniu do programu. W innym wypadku zostanie zapisany automatycznie. Jeżeli natomiast ktoś złożył rezygnację, a chciałby jednak przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych, to w każdej chwili może to zrobić.

Lista Instytucji finansowych PPK

https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html